Letsikring ved sygdom og offentlige ydelser

 

Hvis du bliver syg, kan du komme i en situation, hvor du får udbetalt en offentlig ydelse. Disse ydelser har vidt forskellige tilkendelsesregler og modregningsregler.

 

Letsikring ved sygdom eller andre tilsvarende forsikringsudbetalinger påvirker ofte udbetalingerne fra det offentlige. På denne side kan du danne dig et overblik over hvilke forhold, der gør sig gældende afhængigt af, hvilken type offentlig ydelse du modtager.

 

Til højre kan du se, hvor stor en sygdomsforsikring, der skal til, for at du kan få

den ønskede indtægt ved sygdom inklusive en offentlig ydelse.

 

Du skal være opmærksom på, at Letsikring ved sygdom højst kan udgøre 80% af din nuværende indtægt, og at Letsikring ved sygdom højst kan være på 354.000 kr. årligt.

 

Læs mere ved at klikke på de enkelte ydelsestyper og se eksempler på forløb nedenunder.

 

 

Førtidspension

Ressourceforløb

Ledighedsydelse

Fleksjob

Revalidering

Jobafklaring

Sygedagpenge

Sygedagpenge

 

Her starter alle, der bliver sygemeldt.

 

Langt de fleste bliver hurtigt raskmeldt, og når derfor ikke videre til andre forløb i det offentlige.

Hvis du stadig får løn fra din arbejdsgiver, får arbejdsgiveren sygedagpenge efter en 30 dages periode. Ellers modtager du dem fra kommunen.

 • Sygedagpenge udbetales i op til 22 uger og kan forlænges efter gældende forlængelsesregler.
 • det offentlige udbetaler maks. ca. 217.000 kr.
 • der er ingen modregning, hvis du har en *Letsikring ved sygdom

Jobafklaring

 

Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven og du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, kan du tilbydes et jobafklaringsforløb.

 

Jobafklaringen har til formål at vejlede dig, så du hurtigt kan komme ud af dit sygdomsforløb og finde et job. Det kan for eksempel ske ved opkvalificering af dine kompetencer og virksomhedspraktik.

 

Når du er i jobafklaring, vil du modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

 • Jobafklaringsforløbet bliver tilkendt op til to år ad gangen, og du kan komme igennem flere jobafklaringsforløb.
 • Det offentlige udbetaler op til ca. 130.000 kr. om året (2016) til ikke-forsørgere og op til ca. 175.000 kr. om året (2016) til forsørgere.
 • Du kan få penge fra din *Letsikring ved sygdom, mens du er i et jobafklaringsforløb.
 • Letsikring ved sygdom bliver modregnet med 100 % i udbetalingen fra det offentlige.

Revalidering

 

Revalidering er erhvervsrettede foranstaltninger og økonomisk hjælp, der kan bevilges personer med begrænsninger i arbejdsevnen, således at muligheden for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. Revalidering bliver ofte kaldt omskoling. Mens du er i revalidering, får du udbetalt revalideringsydelse fra det offentlige.

 

 

 

 • Revalideringsydelsen bliver udbetalt, mens man er i revalidering.
 • Det offentlige udbetaler op til ca. 217.000 kr. om året (2016).
 • Kommunen modregner ikke *Letsikring ved sygdom i revalideringsydelsen, hvis Letsikring ved sygdom og revalideringsydelse er mindre end hidtidig løn.

Fleksjob

 

Hvis det ikke er muligt at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår, kan man bevilges fleksjob.

Den afklaring kan for eksempel ske efter et jobafklaringsforløb. Finder man et fleksjob, får man normal løn fra arbejdsgiveren for de timer, som man kan arbejde. Lønnen i fleksjob er sammensat af løn fra arbejdsgiveren for de timer du arbejder og et fleksjobløntilskud fra kommunen.

 • Fleksløntilskuddet bliver udbetalt, mens man er i fleksjob.
 • Det offentlige udbetaler fleksløntilskud som supplement til den løn, som arbejdsgiver udbetaler. Fleksjobløntilskuddet fra kommunen baseres på et tilskud på 17.745 kr. (2016) fratrukket 30 % af lønnen fra arbejdsgiveren.
 • Du kan få halv udbetaling fra din *Letsikring ved sygdom,mens du er i fleksjob, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling.
 • Letsikring ved sygdom bliver ikke modregnet i fleksløntilskuddet.

 

Ledighedsydelse (fleksjob uden job)

 

Hvis jobafklaringen viser, at du stadig har en arbejdsevne, kan du blive visiteret til fleksjob. Kan du ikke få et fleksjob, får du i stedet udbetalt en ledighedsydelse fra det offentlige.

 • Ledighedsydelsen bliver udbetalt, mens du er ledig og kan fortsætte indtil du når efterlønsalderen.
 • Det offentlige udbetaler op til ca. 193.000 kr. om året (2016).
 • Du kan få penge fra din *Letsikring ved sygdom, mens du er visiteret til et fleksjob, men ikke har et job.
 • Letsikring ved sygdom bliver ikke modregnet i ledighedsydelsen.

Ressourceforløb

 

Hvis du har komplekse problemer udover ledighed, vil du blive tilbudt et ressourceforløb for at afklare, hvor meget arbejdsevne du har tilbage. Du kommer derfor i ressourceforløb, hvis det er overvejende sandsynligt, at du vil ende på førtidspension uden en særlig indsats.

 

Når du er i ressourceforløb, vil du modtage en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

 • Ressourceforløb tilkendes i et til fem år ad gangen, og du kan komme igennem flere ressourceforløb, hvis du er under 40 år.
 • Det offentlige udbetaler op til ca. 130.000 kr. om året (2016) til ikke-forsørgere og op til ca. 175.000 kr. om året (2016) til forsørgere.
 • Du kan få penge fra din *Letsikring ved sygdom, mens du er i et ressourceforløb.
 • Letsikring ved sygdom bliver modregnet med 100 % i udbetalingen fra det offentlige.

Førtidspension

 

Hvis du kun har en ubetydelig arbejdsevne tilbage, kan du blive tilkendt førtidspension.

 

Som udgangspunkt kan du først blive tilkendt førtidspension, når du er 40 år.

 • Førtidspensionen bliver udbetalt indtil du når folkepensionsalderen.
 • Det offentlige udbetaler op til ca. 217.000 kr. om året (2016) til enlige og op til ca. 185.000 kr. årligt (2016) til gifte/samlevende.
 • Du kan få penge fra din *Letsikring ved sygdom, mens du får førtidspension. Udbetalingen stopper, når du fylder 62 år*.
 • Letsikring ved sygdom bliver modregnet med 30 % i udbetalingen fra det offentlige.

*Betingelserne for udbetaling skal være opfyldt

efter PFA Pension´s vurdering,

før der kan ske udbetaling fra Letsikring ved sygdom

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player